ច្បាប់ស្តីពី៖ របបសន្តិសុខសង្គម (Law of Social Security Shames)

ច្បាប់ស្តីពី៖ របបសន្តិសុខសង្គម

Law of Social Security Shames 

Khmer: /library/root/PDF/Law-on-Social-Security-Schemes_KH.pdf

English: /library/root/PDF/Law-on-Social-Security-Schemes_ENG.pdf