ព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តខ្លីៗប្រចាំ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ស្តីពី៖ សញ្ញាណទូទៅនៃសន្តតិកម្មតាមច្បាប់

ព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តខ្លីៗប្រចាំ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ស្តីពី៖ សញ្ញាណទូទៅនៃសន្តតិកម្មតាមច្បាប់

Khmer Version: /library/root/PDF/Newsletter_Statutory Succession_Kh_20200704_Final.pdf

English Version: /library/root/PDF/Newsletter_Statutory Succession_En_20220704-Final.pdf