ព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តខ្លីៗប្រចាំខែ ខែធ្នូ ឆ្នំា ២០២២ ភាគ ៣៤

ព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តខ្លីៗប្រចាំខែ  ខែធ្នូ ឆ្នំា ២០២២ ភាគ ៣៤

Monthly Legal Brief December 2022 Vol. 034

Khmer version: /library/root/PDF/Newslatter_Audit_Kh_221230.pdf

English version: /library/root/PDF/Newsletters_Tax Audit_Eng_221230.pdf